ÖVRIGA

ÖVRIGA

لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك القوي المتين الغالب, لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك القوي المتين الغالب, لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك القوي المتين الغالب

BOKFÖRING

 

 

Vem är bokföringsskyldig?

 

- Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar m.fl.

 

- Näringsidkare

 

Dvs. varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver verksamhet

av ekonomiskt slag. Verksamheten är yrkesmässig om den bedrivs

- självständigt

- varaktigt

- med vinstsyfte

 

Det är detta som i dagligt tal kallas att driva näringsverksamhet.

 

Varför ska du ha bokföring?

 

Bokföring har du framför allt för dig

själv för att kunna följa upp verksamheten och styra verksamheten mot de mål du ställt upp. Det finns

även lagar som styr bokföringsskyldigheten.

 

Tänk på att alla som driver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga.

 

Några tips om vilka som kan vara intresserade av din bokföring:

 

- Leverantörer, om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur företaget mår.

- Banken, om företaget växer kan du behöva låna pengar, t.ex. kan du behöva en checkkredit. Då kan det vara bra att kunna visa med sin bokföring att företaget mår bra.

- Skatteverket, när du ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt i skattedeklarationen. När du lämnar kontrolluppgifter för anställda och deklarerar dina inkomstuppgifter i inkomstdeklarationen måste du ha ordning på bokföringen.

 

Reko - Svensk standard för redovisningstjänster

 

JUREDO erbjuder kvalitetssäkrade redovisningstjänster enligt REKO vilket innebär att vi kan avge en bokslutsrapport efter avslutat arbete.

 

För att möta näringslivets behov av kvalitetssäkrad redovisning har branschen utvecklat en auktorisation av redovisningskonsulter och en ny svensk standard för redovisningstjänster, Reko. På så sätt kvalitetssäkras redovisningen redan under det löpande arbetet. En bokslutsrapport, som följer internationell standard, kan sedan avges för att bekräfta detta.

 

Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Standarden för redovisningstjänster har gemensamt utvecklats av branschorganisationerna SRF och Far. Ramverket riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter och innehåller en struktur som syftar till att skapa kvalitet i redovisningen till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

 

 

 

 

 

God redovisningssed

 

Enligt 4 kap. 2 § Bokföringslagen (SFS 1999:1078) ska bokföringsskyldigheten fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Enligt 2 kap. 2 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. I årsredovisningslagen nämns god redovisningssed som en av tre huvudprinciper för årsredovisningen (de andra två är rättvisande bild och överskådlighet).

God redovisningssed innebär att redovisning ska utföras i enlighet med god praxis. God redovisningssed definieras i bokföringslagen som en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga.

Eftersom bokföringslagen inte reglerar i detalj hur bokföringen ska göras behövs regler och principer som styr detta och kompletterar lagen

Rekommendationer om bokföring och redovisning kommer bl.a. ifrån Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och FAR.

Bokföringsnämnden har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed.

 

Redovisningsrådet har till uppgift att ta fram uttalanden och rekommendationer om de större företagens års- och koncernredovisningar. Redovisningsrådet ger ofta ut rekommendationer baserade på motsvarande International Accounting Standards.

I vissa frågor har Bokföringsnämnden uttalat sig i vilken utsträckning Redovisningsrådets rekommendationer ska utgöra god redovisningssed även för mindre och medelstora företag.

 

Årsredovisning

 

Alla aktiebolag, och vissa andra företag, ska varje år skicka in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket.

 

Bolagsverket skickar senast sjätte månaden efter räkenskapsårets utgång en påminnelse till de aktiebolag som inte redan har skickat in sina handlingar och fått dem godkända. De påminda bolagen får också en skriftlig bekräftelse när Bolagsverket har godkänt årsredovisningshandlingarna.

- Räkenskapsår 0101-1231; ska vara inlämnad 31/7

- Räkenskapsår 0501-0430; ska vara inlämnad 30/11

- Räkenskapsår 0701-0630; ska vara inlämnad 31/1

- Räkenskapsår 0901-0831; ska vara inlämnad 31/3

 

Vilka företag är skyldiga att lämna in årsredovisning till Bolagsverket?

Aktiebolag, bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag ska alltid skicka in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket.

Bolagsverket tar också emot årsredovisningshandlingarna från utländska företags filialer i Sverige, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare i de fall de ska skickas in. Se bland annat 8 kap. Årsredovisningslagen och 6 kap. Bokföringslagen.

 

Lagtext

4 kap. 2 § Bokföringslagen (SFS 1999:1078)

2 kap. 2 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554)

Förordning om myndigheters bokföring

 

Juredo 2012 © All Rights Reserved